• Delivery quickly

   Courtesy - prestige - discreet

   Saigon - Hanoi - Da Nang

  Call to order: 0916815258(Mr.Đình)

  Dildo on the wall

   -9%
  • Product code: DV44U

   1,720,000 đ 1,890,000 đ

   -11%
  • Product code: DV44Q

   1,390,000 đ 1,550,000 đ

   -7%
  • Product code: DV44P

   2,550,000 đ 2,715,000 đ

   -11%
  • Product code: DV44N

   1,570,000 đ 1,750,000 đ

   -12%
  • Product code: DV44M

   1,210,000 đ 1,375,000 đ

   -9%
  • Product code: DV44H

   1,250,000 đ 1,370,000 đ

   -13%
  • Product code: DV44G

   950,000 đ 1,080,000 đ

   -14%
  • Product code: DV44E

   750,000 đ 870,000 đ

   -9%
  • Product code: DV44B

   1,555,000 đ 1,695,000 đ

   -6%
  • Product code: DC77K

   1,450,000 đ 1,540,000 đ

   -8%
  • Product code: DV55H

   1,630,000 đ 1,770,000 đ

   -9%
  • Product code: DV58G

   1,350,000 đ 1,470,000 đ

   -17%
  • Product code: DV55G

   790,000 đ 950,000 đ

   -11%
  • Product code: DV44C

   1,550,000 đ 1,740,000 đ

   -10%
  • Product code: DV04A

   740,000 đ 820,000 đ

   -15%
  • Product code: DV58D

   1,150,000 đ 1,350,000 đ

  Best - selling product

   -8%
  • Product code: DV44Y

   1,830,000 đ 1,975,000 đ

   -6%
  • Product code: DV44V

   2,740,000 đ 2,900,000 đ

   -9%
  • Product code: DV44U

   1,720,000 đ 1,890,000 đ

   -11%
  • Product code: DV44Q

   1,390,000 đ 1,550,000 đ

   -7%
  • Product code: DV44P

   2,550,000 đ 2,715,000 đ

   -11%
  • Product code: DV44N

   1,570,000 đ 1,750,000 đ

   -12%
  • Product code: DV44M

   1,210,000 đ 1,375,000 đ

   -9%
  • Product code: DV44H

   1,250,000 đ 1,370,000 đ

  Promotion products

  • Product code: DV44Y

   1,830,000 đ 1,975,000 đ

  • Product code: DV44V

   2,740,000 đ 2,900,000 đ

  • Product code: DV44U

   1,720,000 đ 1,890,000 đ

  • Product code: DV44Q

   1,390,000 đ 1,550,000 đ

  • Product code: DV44P

   2,550,000 đ 2,715,000 đ

  • Product code: DV44N

   1,570,000 đ 1,750,000 đ

  • Product code: DV44M

   1,210,000 đ 1,375,000 đ

  • Product code: DV44H

   1,250,000 đ 1,370,000 đ